Înapoi

TERMENI ȘI CONDIŢII COMERCIALE GENERALE KAISER+KRAFT S.R.L

Faceți clic aici pentru descărcarea versiunii PDF.


Aici găsiți condițiile comerciale generale pentru clienți persoane fizice.
1) Domeniul de aplicare

Orice oferte referitoare la bunuri furnizate și alte servicii conexe (consiliere la alegerea produselor, pentru utilizare, transport sau alte servicii conexe), vor fi efectuate de KAISER+KRAFT S.R.L. (în continuare ”KAISER+KRAFT”), cu sediul în strada Câmpului nr. 15A, Centrul de Afaceri Flandra, Râmnicu Vâlcea, județ Vâlcea, J38/66/2011, CIF: RO1751769, exclusiv pe baza prezentelor „Termeni și Condiții Comerciale Generale” aplicabile atât consumatorilor, cât și profesioniștilor.

2) Contractul de vânzare

În conformitate cu legislaţia română, contractele de vânzare se încheie pe baza comenzii beneficiarului, între KAISER+KRAFT, în calitate de vânzător/ furnizor şi client, în calitate de beneficiar, iar obiectul contractului îl constituie livrarea de mărfuri oferite prin intermediul catalogului furnizorului.

Ofertele societății KAISER+KRAFT nu sunt oferte ferme obligatorii şi sunt considerate orientative. Această regulă se aplică în special pentru oferte din prospecte, cataloage, anunțuri și alte materiale promoționale. KAISER+KRAFT își rezervă dreptul de a efectua modificări ale ofertelor. Nu au caracter obligatoriu și, după caz, nu sunt considerate actuale în acest sens simple informații de catalog sau de pe paginile de internet. Încheierea unui contract și a oricăror alte acorduri va deveni obligatorie pentru clienți prin confirmarea scrisă a furnizorului.

Relațiile comerciale între părțile contractante se desfășoară pe baza unui contract de vânzare care se încheie astfel:


a) comanda beneficiarului, care conține informații privind cantitatea și tipul mărfurilor și locul de livrare. Comanda se poate plasa fie telefonic/ prin fax sau e-mail, fie online conform procedurii detaliate pe site-ul KAISER+KRAFT (www.kaiserkraft.ro). Ulterior transmiterii comenzii online, clientul va primi pe e-mail o confirmare automată de recepționare a comenzii din partea KAISER+KRAFT, care, însă, nu va reprezenta acceptarea ofertei clientului. KAISER+KRAFT va verifica disponibilitatea produselor comandate și va informa clientul în cazul în care comanda nu poate fi onorată.

b) confirmarea comenzii de către furnizor, inclusiv calculul prețului. În cazul în care societatea KAISER+KRAFT constată în cadrul verificării tehnice a datelor clientului că respectiva comandă nu poate fi executată sau că nu poate fi executată în condiţiile solicitate de către client, societatea KAISER+KRAFT îl va informa pe client în acest sens (sau îi va transmite o contraofertă), după caz. În acest caz contractul de vânzare nu se consideră încheiat, cu excepția situației în care clientul acceptă contraoferta KAISER+KRAFT.

Contractul se încheie sub rezerva realizării corecte şi corespunzătoare a propriei aprovizionări. Clientul va fi informat imediat în cazul indisponibilităţii sau disponibilităţii parţiale a produselor.3) Condițiile de livrare

Nu se vor efectua livrări în străinătate, fără acordul expres al furnizorului, iar beneficiarul preia mărfurile de la furnizor în România.

Livrarea se realizează la domiciliul destinatarului sau la adresa indicată în comandă. Locul recepției (în continuare și locul de destinație) este stabilit conform datelor din comanda clientului.

Societatea KAISER+KRAFT poate alege liber tipul de expediere şi ambalare. Valorificarea materialelor de ambalaj cade în sarcina clientului.

În cazul în care, datorită unor circumstanţe pentru care este responsabil clientul, fără culpa societăţii KAISER+KRAFT, expedierea sau recepţia este întârziată sau devine imposibilă, riscul este transferat clientului la data comunicării disponibilităţii de expediere respectiv de recepţie. Clientul răspunde pentru toate daunele şi costurile suplimentare ocazionate.

Transportul la adresa de destinație de pe teritoriul României este asigurat de KAISER+KRAFT. Cheltuielile de transport sunt suportate de KAISER+KRAFT. Răspunderea pentru pagubele produse mărfurilor revin beneficiarului din momentul preluării lor, la adresa de destinație. Dreptul de proprietate asupra mărfurilor este transferat beneficiarului odată cu achitarea prețului. Termenele de livrare menționate în confirmarea comenzii sunt orientative, KAISER+KRAFT rezervându-și dreptul de a le modifica în funcție de termenele producătorilor. KAISER+KRAFT este îndreptățit să livreze mărfurile înainte de acest termen sau după expirarea lui, fără nici un fel de pretenție a beneficiarului pentru plata eventualelor pagube produse de întârziere. Sunt admise și livrările parțiale.

KAISER+KRAFT răspunde conform dispozițiilor legale, în măsura în care întârzierea livrării se datorează unei încălcări a contractului cu intenţie sau din culpă gravă pentru care poartă răspunderea.4) Condițiile de plată

Prețurile de catalog nu includ taxa pe valoarea adăugată. Prețul final al vânzării va include TVA, care va fi evidențiată separat în cuprinsul facturii fiscale și va fi suportată de către client. Concomitent cu expedierea mărfurilor, KAISER+KRAFT este obligat să întocmească și să transmită beneficiarului factura cu toate datele prevăzute de dispozițiile fiscale aplicabile. KAISER+KRAFT este îndreptățit să solicite înaintea livrării un avans în valoare de până la 100% din valoarea comenzii. Data plății este considerată data la care contul KAISER+KRAFT a fost creditat cu suma reprezentând prețul, inclusiv TVA. Data scadentă a plății este considerată data la care marfa s-a predat transportatorului ori altă dată convenită de părți. În cazul unor întârzieri de plată a facturii, societatea KAISER+KRAFT este îndreptățită să calculeze beneficiarului penalități de întârziere în cuantumul legal.5) Răspunderea pentru viciile mărfurilor, garanția de calitate

Pentru mărfurile livrate KAISER+KRAFT oferă garanție de calitate de 36 de luni de la data vânzării (care este data recepției marfurilor). Se consideră că există un viciu în cazul în care marfa nu prezintă caracteristicile menționate în documentele însoțitoare sau nu este aptă pentru a fi utilizată conform acestora.

Răspunderea furnizorului pentru viciile acoperite de certificatul de garanție a calității nu se aplică dacă viciile au fost provocate de evenimente externe după preluarea de către beneficiar și nu au fost generate de KAISER+KRAFT sau de persoanele cu ajutorul cărora furnizorul îți îndeplinește obligațiile. Beneficiarul este obligat să examineze mărfurile în mod nemijlocit înainte de recepția acestora. Dacă acesta constată vicii aparente la mărfurile livrate sau la ambalajul acestora, produse în timpul transportului, este obligat să specifice acest lucru la recepție, în foaia de livrare, având dreptul să refuze preluarea mărfurilor. Beneficiarul va face reclamații referitoare la cantitate sau la alte vicii aparente în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepției mărfurilor. Reclamațiile privind eventuale vicii ascunse se vor efectua imediat după constatarea acestora, cel mai târziu în termen de 12 luni de la data recepției mărfurilor. Reclamația se va efectua în scris și se va considera primită la data trimiterii acesteia. În cazul unor defecte legate de calitate reclamația trebuie justificată printr-o mostră a mărfii cu defecte. Cu excepția situației în care părțile au stabilit altfel, reclamația nu va avea influență asupra obligației de plată a prețului la valoarea facturată. Locul de îndeplinire a obligațiilor ce decurg din răspunderea pentru vicii este sediul furnizorului.


6) Returnarea mărfurilor/ retragerea din contract

Beneficiarul are dreptul să returneze mărfurile în termen de 30 zile de la recepție fără a fi obligat să menționeze motivele, împrejurare care echivalează cu retragerea din contract conform dispozițiilor legale aplicabile consumatorilor. Pentru a respecta termenul este necesară o declarație neechivocă scrisă (prin e-mail, fax) către KAISER+KRAFT cu privire la dorința de retragere din contract. Pentru retragerea în formă scrisă se poate folosi o declarație neechivocă proprie, transmisă la adresa KAISER+KRAFT sau e-mail: contact@kaiserkraft.ro. Mărfurile pot fi returnate conform acordului prealabil cu KAISER+KRAFT, dar nedeteriorate și nefolosite, la adresa stabilită de KAISER+KRAFT. Cheltuielile pentru transportul mărfurilor vor fi suportate de beneficiar. După preluarea mărfurilor returnate, KAISER+KRAFT returnează prețul încasat prin transfer bancar în contul beneficiarului sau prin orice altă modalitate agreată cu consumatorul. Dreptul la returnarea mărfurilor nu se aplică în cazul în care marfa a fost realizată la comanda specială a beneficiarului și nu este inclusă în catalog.7) Protectia datelor cu caracter personal și acordul clientului în privința prelucrării acestora

Societatea KAISER+KRAFT va utiliza datele cu caracter personal transmise de client (nume, adresă, adresă e-mail, număr de telefon) în mod confidenţial şi conform dispoziţiilor legale în vigoare, cu privire la protecția prelucrării datelor cu caracter personal şi liberei circulaţii a acestor date. Datele necesare pentru derularea contractului vor fi salvate şi vor fi transmise în cazul în care va fi necesar prepuşilor pentru executarea contractului. Suplimentar se aplică prevederile detaliate privind protecția datelor disponibile pe www.KAISER+KRAFT.ro.


8) Dispoziții finale

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentelor condiții este sau devine nulă sau este nevalabilă, acest lucru nu va afecta validitatea celorlalte prevederi. Clauza nulă sau nevalabilă va fi înlocuită cu una care se aproprie, din punctul de vedere al conținutului comercial și al intenției părților cel mai mult de conținutul clauzei nule.

Toate litigiile în legătură cu prezentele raporturi comerciale vor fi soluționate de către instanța competentă de la sediul/ domiciliul clientului.